Nimikkorahastot

Rahoituspohja

Säätiön toiminta on ollut mahdollista sen saamien lahjoitusten ja kertyneiden sijoitustoiminnan tuottojen turvin. Säännöissä rahoituspohja määritellään seuraavasti: ”Säätiön peruspääoma on kymmenentuhatta markkaa. Peruspääoma muodostaa säätiön pohjarahaston, jota voidaan kartuttaa rahastolle tehdyillä lahjoituksilla. Säätiöllä on lisäksi käyttörahasto, johon vuosittain siirretään pohjarahaston tuotto. Käyttörahastoon liitetään myös kaikki ne säätiölle tulleet lahjoitukset ja muut omaisuuden lisäykset, joiden käytöstä ei ole toisin määrätty.

Apurahat, palkkiot sekä muut säätiön menot maksetaan säätiön käyttörahastosta.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia sekä muilla laillisilla tavoilla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön varat sijoitetaan kiinteistöihin ja arvopapereihin tai muulla varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.”

Tämän perustamisvuonna 1966 kirjoitetun säännön mukaan on toimittu aina. Kertyneet tuotot on jaettu suurimmaksi osaksi apurahoina, mutta säätiö on myös ollut perustamassa eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kolmea professuuria.

Sijoitustoiminta

Säätiön varoja ovat hallinneet ammattisijoittajat. Vuosien kuluessa säätiön varallisuus on kasvanut merkittävästi. 

Lahjoitukset

Lahjoituksia säätiölle ovat vuosien saatossa tehneet useat yhtiöt. Yksi säätiön merkittävimmistä tukijoista on ollut Yliopiston Apteekki. Yhtiöistä muita säännöllisiä lahjoittajia ovat olleet muun muassa Orion Oyj, Vetcare Oy ja Fennovet Oy. Lahjoituksina saatujen varojen tuotoista myönnettyjä apurahoja on usein nimetty lahjoittajatahon mukaan, esimerkkeinä Vetcaren apuraha, Yliopiston Apteekin apuraha, Tapiolayhtiöiden eläinvakuutuksen apuraha, Suomen Rehun Kasvun merkki ­apuraha, Zoetis-NYEL apuraha sekä Raili Pispa Oy:n apuraha. 

Yksityisten henkilöiden lahjoitukset on sijoitettu rahastoihin mikäli lahjoittaja on määritellyt toiveensa apurahan jakoon. Näin ovat syntyneet mm. Vaseniuksen rahasto, Heinosten ja Vuoristen rahastot.

Lauri ja Helvi Vaseniuksen rahasto

Vuosi 2000 oli säätiön saamien lahjoitusten osalta poikkeuksellinen. Tuolloin professori Helvi Vaseniuksen tekemä 300 000 markan (64 100 euroa) lahjoitus oli ylivoimaisesti suurin yksityishenkilön säätiölle tekemä lahjoitus siihen mennessä, ja se toimi pohjana Lauri ja Helvi Vaseniuksen rahastolle. 

Myöhemmin vuonna 2013 rahastoon liitettiin testamenttilahjoitus, kun 500 000 euroa Vaseniusten omaisuudesta määrättiin Suomen eläinlääketieteen säätiölle. Rahastosta on jaettu apurahoja lahjoittajien toiveiden mukaan.

Vaseniusten toiveena oli kohdentaa apurahat eläinlääketieteen, lähinnä genetiikan, kotieläinhygienian ja infektiotautien tutkijoille.

Lauri ja Helvi Vasenius

 

Risto ja Vieno Vuorisen rahasto

Vuonna 2005 Risto ja Vieno Vuorinen lahjoittivat sekä osakkeita että rahaa. Risto Vuorinen oli eläinlääkintäneuvos, yliluutnantti, ja eläinlääketieteellisen korkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Hänen vaimonsa Vieno puolestaan oli farmaseutti. 

Lahjakirjassaan Vuoriset kirjoittivat: ''viime päivien ankarat tiedot tartuntatautien globaalisesta leviämisestä asettavat meitä nuoremmille polville ankarat haasteet''. Vuoriset olivatkin erityisesti huolissaan tarttuvista taudeista, zoonooseista sekä elintarvikemyrkytyksistä ja halusivat tukea näiden tutkimusta.

Risto Vuorinen

Greta ja Verner Heinosen rahasto

Greta ja Verner Heinosen rahaston säätiö sai käyttöönsä perustamisvuonna 1966 ja muodosti merkittävän osan säätön perustamispääomasta. Lahjoituksen yhteydessä Heinoset määrittelivät rahaston varat käytettäväksi seuraavasti:

''Stipendiaatin tulee olla kiinnostunut alastaan, tunnetusti lahjakas, huolellinen, eteenpäinpyrkivä ja totuutta etsivä, mieluiten nuori tutkija. Kieli- ja varallisuussuhteet eivät saa ratkaista stipendejä jaettaessa. Kuitenkin olisi, jos kaksi yhtä ansioitunutta samanaikaisesti hakee apurahaa, vähävaraisemmalle annettava etusija. 

Henkilökohtaiseesti olen sitä mieltä, että ns. puutostauteihin ainakin aluksi olisi kiinnitettävä suurin huomio stipendejä jaettaessa tästä rahastosta. Tulevaisuudessa voitaisiin ehkä osa säätiöpääoman koroista, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi, myöskin käyttää teknillisten varusteiden hankkimiseksi eläinlääketieteellisiä tutkimuskokeita varten tai muuhun sellaiseen, mikä tukee eläinlääketiedettä ja tutkimusta.''